Retoriikan kyseenalaistuksia Speculare necesse est

Kansalaisaloite: Pyhän sodan jakeet pois koraanista Suomessa ja EU:ssa

  • Moni alun perin hyvässä uskossa laadittu ohjeistus on ajan saatossa muuttunut nykyihmisen ja jumalan näkökulmasta pykäläpiruksi
    Moni alun perin hyvässä uskossa laadittu ohjeistus on ajan saatossa muuttunut nykyihmisen ja jumalan näkökulmasta pykäläpiruksi

On aika tehdä jotain merkitsevää huolestuttavasti lisääntyneen islamofobian ja Suomessakin yksittäistapauksittain vainoharhaisuutta lähestyvän muukalaiskammon vähentämiseksi ja kansanryhmien välisen luottamuksen vahvistamiseksi. Myös väkivallan kierteen kasvavan uhan torjumiseksi "uskonnollisen terrorismin alkuvaihetta elävässä Euroopassa" (Leena Malkki 2016) tarvitaan nähdäkseni poikkiuskonnollis-yhteissekulaaria kansalaisaloitteellisuutta mahtailemattoman diplomatian ja pragmaattisen suvaitsevan mutta jämäkän määrätietoisen rauhantyön hengessä - http://yle.fi/uutiset/loppuvatko_terrori-iskut_joskus__kymmenen_kysymyst...

Keskeisin osa Malkin tarkoittamaa uskonnollisen terrorismin uutta aaltoa Euroopassa on käytännössä pyhän sodan islamistiseen tulkintaan pohjaavia aseellisia iskuja siviilikohteisiin. Itse islamin uskontohan sinällään edusti/edustaa perusfilosofiansa hengellisiltä osiltaan ja lähetysagendansa keskeisimpien maailmanselityksellisten/katsomuksellisten piirteittensä puolesta samanlaista inhimillisen kulttuurin hienoimpiin saavutuksiin kuuluvaa globaalia rauhansanomaa kuin kaikkien suurten maailmanuskontojen kontribuutiot ihmiskunnalle. Näistä voimme yleismaailmallisesti olla yhteisesti ylpeitä riippumatta omista vakaumustaustoistamme.

Sitä vastoin minkä tahansa uskontokunnan yleisesti jaettavissa pyhissä kirjoituksissa olevat normaaliymmärryksellä väkivaltaan kehottaviksi tulkittavat kohdat ovat häpeäksi kaikille. Poikkiuskonnollisen maailmanekumeenisen uskonreformaatiodialogin osana on ehdotettu sotaisten jihad-jakeiden poistamista koraanista samaan tapaan kuin ns. saatanalliset säkeet on poistettu aikoinaan. Lisäksi tarvitaan kiireellistä lainsäädäntöhanketta kansallisella ja yleiseurooppalaisella tasolla. Islamilainen maailma Euroopan ulkopuolella samoin kuin konservatiiviset uskonnolliset instituutiot kaikkialla kehittyvät kannoissaan sisäisen hajanaisuutensa ja poliittisten muutosvastarintasyiden vuoksi tuskastuttavan hitaasti, mutta meillä ei ole mitään syytä odotella:

- Esitän kansalaisasloitteen tekemistä ns. pyhän sodan eli jihadin väkivaltaisen muodon lietsontaan käytettäviksi omiaan olevien jakeiden/opinkappaleiden poistamiseksi Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan koko EU:n alueella laillisesti julkisesti missä muodossa tahansa jaettavista, esilläolevista ja varsinkin opetukseen käytettävistä koraanin laitoksista ja muiden uskontojen vastaavia tekstikohtia vastaavista kirjoista. Mitään arvokasta ei menetetä, jos tunnustuksellisiin uskonkappaleteksteihin ei enää saa sisältyä vanhentuneita ja kaikkien ihmisoikeusnäkökohtien mukaan sopimattomia kohtia muiden kuin tutkijoiden käyttöön.

Vanhentuneita laitoksia lukevien on tiedettävä niiden sisällön laittomuudesta ja vastuullisten uskontojohtajien selväsanaisesta tuomiosta sotaiselle jihadille, jonka opin levittäminen ja lietsonta on syntiä ja kriminalisoitava Suomen ja EU:n laissa ja ajan myötä kaikkialla maailmassa. Samalla on käytävä läpi samanlainen tarkastelu muidenkin uskontojen pyhien kirjoitusten vastaavista empiiristen kokemusten mukaan mahdollisesti samaan tapaan vaarallisesti yhäkin vaikuttavista opinkappalereliikeistä.


Taustaa: Aseellinen jihad on sallittua perinteisen tulkinnan mukaan islamin puolustamiseksi tai islamin vahvistamiseksi ja levittämiseksi https://fi.wikipedia.org/wiki/Jihad  - Jihadin eli hengellisen kamppailun ja  myös aseellisen pyhän sodan käsite syntyi tiettävästi islamin perustajan profeetta Muhammadin (n. 570 - 632 j.a.a.) kokemuksiin perustuen silloisissa geopoliittisissa olosuhteissa.

Uuden uskonnon levittämisvaiheessa myös tuon aikakauden normaalin yleisen maan tavan mukaisen miekkalähetyksen ja erityisen toimiviksi innovaatioiksi havaittujen uskontaistelukäytänteiden sekä mielialanmuokkausstrategioiden ylöskirjattua oppikirjamaista dokumentaatiota on kaiketi jäänyt osin nyt jo kovasti vanhenneena toimintaohjeistona varsinaisten uskonopillisten tekstien joukkoon ja tullut julkaistuksi osana 'ikuisia' pyhiä kirjoituksia. Samanlaisia aikaansa sidottuja kirjattuja toimintastrategioita ja sotataktisia ohjeistoja on ollut ja on jossain määrin lievempinä edelleenkin myös muiden uskontojen pyhissä kirjoituksissa, ja samaten maailmanvalloitukseen/vallankumoukseen väkivalloin pyrkineiden kv. poliittisten liikkeiden manifesteissa.

Uskontojen pyhät kirjat merkitsevät mahdollisesti miljardeille ihmisille edelleen kirjaimellisesti Jumalan sanaa eli tunnetasolla ja kulttuurisesti jopa voimakkaampaa imperatiivia kuin valtiolliset lainsäädännöt. Kategoristen imperatiivien teksteissä ei saisi olla kohtalokkaita ja vaarallisia inhimillisiä virheitä ja vanhentumia. Ajaton ja iankaikkinen jumala ei ole kirjoittanut yhtäkään kirjaa, vaan ne ovat kaikki  aikaansa sidottujen ihmisten kirjoittamia kulloisillakin tekniikoilla, kielillä ja kulttuuriympäristöllisillä maantavoilla rajattuina. Inhimillisten kirjaajien tulkinnat ja vastuu ovat aina olleet senhetkisiä ja virheillekin alttiita. Osa virheistä ja vanhentumista on aikojen saatossa korjattu ja päivitetty, mutta kaikkia ei-jumalallisia säkeitä ei ole vielä poistettu. Muun muassa oppi miekkalähetyksen ja muunuskoisiin ja maallistuneisiin kohdistuvan syrjinnän ja aggression jokaista muslimia velvoittavasta luonteesta ja mahdollisuudesta niiden avulla saada syntinen maallinen elämänsäkin anteeksi on jäänyt elämään kuin muinaisreliikkinä uskonpuhdistusta läpikäymättömän pyhän kirjan lehdille.

Periaatteessa yhä voimassaolevat jihad-jakeet ovat valitettavasti edelleen esimerkiksi islamististen ääriainesten legitiimisti väärinkäytettävissä viittauksina ja "todisteina" profeetan ja jumalan ylöskirjatusta sanasta muka väkivallan oikeuttamiseksi. Vielä keskiajalla ja renessanssin alkuaikoina tallaisissa fundamenteissa ei ollut juurikaan mitään kummallista eri uskontojen ja niiden nimissä toimivien valtioitten käytännön politiikan, sodan ja uskonvakaumusten välinearvoja tarkasteltaessa.

Nykypäivänä jihad-oppia muistuttavia pykäliä minkä tahansa yhteisön, organisaation, järjestön tai uskontokunnan viralliseen ohjelmaan sisältyvissä legitiimisti kirjallisina toimintaohjeina pidettävissä kohdissa voidaan luonnehtia laillisuuden kannalta lähinnä rikokseen yllytämiseksi ja  vihapuheeksi ja hengellisessä mielessä 'saatanallisiksi säkeiksi'.

Konfliktitutkija Alan Salehzadeh peräänkuuluttaa reformaatiota islamin fundamenttikaanoniin ja pitää aiheettomana syyttää Euroopan terrori-iskuista voittopuolisesti meidän yhteiskunnallista suvaitsemattomuuttamme ja kotoutuksen puutteita: "Koraanin mukaan oikean muslimin täytyy ehdoitta noudattaa kaikkia Koraanin jakeita. Tietyt Koraanin yhteiskunnalliset ja poliittiset säännöt ovat sellaisia, että jos niitä noudattaa, profiloituu väistämättä fundamentaaliseksi äärimuslimiksi. Maltilliset muslimit eivät siis noudata kirjaimellisesti Koraania tai sharia-lakeja. He noudattavat ainoastaan hengellisiä suosituksia, mutteivät sotilaallisia, poliittisia tai taloudellisia osia. Jihadistiset ryhmittymät noudattavat kaikkia islamin sääntöjä."  - http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2015/12/17/ovatko-isisin-al-q...

"Turha siis väittää, että iskujen taustalla on huono integraatiopolitiikka. Kaikkien iskujen takana on poliittinen islam. Piste." - http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2016/07/15/terveisia-nizzasta/

Käytännössä kirjaimellisesti tulkitun jihad-opin olemassaolo, laillinen levittäminen, siihen uskominen ja nopeastikin tapahtuva sitoutuminen ovat näkyneet erityisesti viime vuosikymmeninä paitsi Lähi-idässä ja Afrikassa, myös Euroopassa ja muillakin  mantereilla muslimiväestön muita monin verroin suurempana alttiutena mahdollisesti yhteiskunnallisesti syrjäytyessään ja radikalisoituessaan valita väkivaltaisia ja terroristisia toimintamalleja kuolemanjälkeisen helpotuksen ja hengellisen palkkion toivossa.

Muut uskonnot eivät pääsääntöisesti nykyisin laillisesti harjoitettavissa muodoissaan viitteellisestikään tulkittuina lupaa tällaista muka kulttuurisesti kunniakasta ja jopa aistillisesti tavoiteltavan arvoista tapaa lopettaa kärsimyksensä ja saada nykyinen syntinen elämänsäkin anteeksi laajennetun itsemurhan, inhimillisen katastrofin ja joukkomurhan avulla enempää 'vääräuskoisia' kuin 'maallistuneitakaan' vastaan tai minkään jumalan nimeen tehtyinä. Aikamme iljettävimmät rikolliset ovat ottaneet terrorismikutsunsa levittämisen kohteiksi ja uhreiksi oman uskontotaustansa haavoittuvimmat eli yhteiskunnasta syrjäytyvat, epävarmat ja helposti radikalisoituvat kulttuurisiirtolaiset ja myös uuskäännynnäiset, jotka helposti lankeavat uskomaan jihadin sotasanoman ja joukkotuhonnan pyhyyteen. Tähän liittyvä tulkintaepäselvyys on poistettava lopullisesti myös islamin suhteen: väkivaltainen jihad on julistettava rikokseksi ja saatanalliseksi opiksi, ja siihen viittaavat jakeet on poistettava koraanista.  

 

* * *

On äärimmäisen väärin syyllistää maahanmuuttajia tai syyttömiä ihmisiä ylipäätään varsinkaan yksilöinä terrorismista tai niihin johtavista syistä silloin, kun jonkinasteista syyllisyyttä (sikäli kuin sitä on nähtävissä) on osoitettavissa vain tietyissä ideologisissa ja järjestöjohtajissa ym. 'yhteisölliskylmissä' valtakellokkaissa. Poliittiset ja uskonnolliset johtotahot eivät enää saa piilotella vastuutaan eikä ole oikein päästää niitä syyllistävästäkään tarkastelusta radikalisoitumiselle altistavien tekijöiden vastaisessa työssä!

Kaiken viimeaikaisen joukkotuhonta-yksittäistapaus-syrjäytyminen-radikalisoituminen-islamofobia-terrorismi etc. logomakian jälkeen jää valitettavasti islamilaisen maailman kulttuuripiiriin menneiden aikojen reliikkinä vaikuttamaan huolestuttava erityispiirre jihad, joka mitä ilmeisimmin altistaa muslimikulttuurin piiriin kuuluvia ihmisiä muihin uskontotaustoihin verraten poikkeavan merkittävällä tavalla. Jihad-oppi altistaa paitsi ääriharvalukuisia ääriaineksia ja uskonpartisaaneja, myös liian usein tavallisia ihmisiä potentiaalisina syrjäytyneinä valitsemaan maallisesta ahdingosta paetakseen mahdolliselle radikalisoitumiselleen ns. laajennetun itsemurhan tienä valitettavasti tutun uskonkappaleen yleisen tulkinnan kunniakkaana pitämän jihadistisen terrori-iskun 'vääräuskoisia ja maallistuneita' uhreja mukanaan vieden.

Tätä voi perustellusti pitää keskeisenä selityksenä sille uskonnollisperäisen terrorismin viime vuosikymmenten yliedustettuusvinoumalle, joka on nostattanut sinällään täysin epäoikeutettua laajaa islamofobiaa ja siihen liittyviä rasismi-ilmiöitä. Muiden kulttuuritaustojen syrjäytyjät eivät altistu samalla tavalla ja samassa määrin uskontoperäisiin radikalisoitumisiin ja tuhoteonhoukutuksiin, vaikka fundamentalismia ja ääritulkintoja ja -lahkolaisuutta toki esiintyy vähemmässä määrin kaikkien muidenkin uskontokuntien ympärillä.

Jos vastuullinen islam sisäisellä reformaatiolla diskriminoisi ja kriminalisoisi uskottavasti Jihadiin viittaavat ja pyhään sotaan velvoittavat jakeensa lupauksineen paratiisipaikasta, se veisi pohjan myös rikollisten miekkalähetyssaarnaajien ja terroristiorganisaatioiden nykyisellään legitiimiltä oikeutukselta viitata oikeaoppisen muslimin velvollisuuteen osallistua terrorismiin vääräuskoisia ja maallistuneita vastaan. Ennakkotapauksena koraanin reformaatiosta voitaneen pitää ns. saatanallisten säkeitten (vrt. Salman Rushdie) puhdistamista.

Asiasta on ollut jo viitteellistä puhetta myös Ranskan Muslimineuvoston sivuilla, ulkopuolisen  ulkomaalaisranskalla, mutta vierasta aksenttia ei niissä piireissä karsastettane, ks. kommentti https://www.facebook.com/CfcmOfficiel/posts/267917213579385?comment_id=2...

- Toki korjattavaa on muissakin pyhissä kirjoissa vielä renessanssin ajan jälkeenkin sotaisan retoriikkansa puolesta, joka voi periaatteessa innoittaa lapsenuskoisia tulipäitä hirmutöihin uskonnon kuin uskonnon nimissä. Jokohan siis ne ihan oikeastikin 'saatanallisimmat säkeet' voitaisiin puhdistaa kaikkien suurten kulttuurien pyhistä kirjoista, jottei uskontoa enää voisi käyttää silmittömän väkivallan pyhittäjänä ja pyhän sodan miekkalähetyksen rekrytointitapeisiin? Poikkiuskonnollisen kansalaisdialogin edellyttämästä yleisekumeenisen globaaliuskonpuhdistuksen tarpeesta on ollut puhetta aiemminkin. Mm. Arkkipiispa Kari Mäkiselle ja muille Suomen uskontokuntajohtajille on esitetty aiemmin tänä vuonna mukaanlähtöä kantamaan vastuutaan uskontojenvälisessä vuoropuhelussa toimimalla Globaaliekumeeninen uskonpuhdistus2.0 -aloitteen aktiivikellokkaina, ks.
- Maailmanekumenian haaste nyt: globaaliturvapaikka terrorismilta kaikille
- Joko saatanallisimmat säkeet voitaisiin puhdistaa uskontokirjoista?
 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Muita konsteja kannattaisi yrittää ensin. Jakeiden poistosta jihadistit saisivat vain yhden lisäsyyn tappaa epäuskoisia "pyhien kirjoitusten turmelijoita". Todennäköisesti nuo jakeet saisivat lisää painoarvoa, kun ääriainekset huomaavat, että epäuskoiset niitä sensuroivat. Oli miten oli, ehdotus kuulosta huonolta, vaikka tarkoitus on hyvä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Siiskö tuon ajatuksen mukaan joukkotuhonta ja siihen yllyttäminen tulisi sallia laissa, koska silloin niihin syyllistyvien tekoja ei tarvitse tuomita virallisesti, mikä saattaisi ärsyttää joukkomurhaajia? Helvetin kyynis-sikamainen ajatus kaikessa kierossa 'loogisuudessaankin'.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"- Esitän kansalaisasloitteen tekemistä ns. pyhän sodan eli jihadin väkivaltaisen muodon lietsontaan käytettäviksi omiaan olevien jakeiden/opinkappaleiden poistamiseksi Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan koko EU:n alueella laillisesti julkisesti missä muodossa tahansa jaettavista, esilläolevista ja varsinkin opetukseen käytettävistä koraanin laitoksista ..."

Voiko joku esittää näyttävämpää esimerkkiä pään työntämisestä pensaaseen.
Suljetaan silmämme ja jihad häipyy näkyvistä, ääni korkeintaan kuuluu epämääräisestä suunnasta.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Siiskö tuon ajatuksen mukaan joukkomurhat ja niihin yllyttäminen tulisi sallia laissa, koska silloin niihin syyllistyviä voidaan ehkä valvoa tehokkaammin? Helvetin kyynis-sikamainen ajatus kaikessa kierossa 'loogisuudessaankin'.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"Siiskö tuon ajatuksen mukaan joukkomurhat ja niihin yllyttäminen tulisi sallia laissa, ..."

Koraani ei (onneksi) ole laki meillä eikä muuallakaan länsimaisissa demokratioissa.
Jos oikeuslaitoksemme katsoo, että koraani yllyttää joukkomurhiin, niin koko kirja on silloin näkemyksesi mukaan kiellettävä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #6

Kenen näkemyksen? Jos olisit uskovainen, muistuttaisin että väärän todistuksen antaminen lähimmäisestä on syntiä, mutta nyt sanon vain että ei pidä työntää keskustelukumppanin suuhun omia ajatuksiaan. Jos luet blogin uudelleen tai eka kerran ajatuksella, huomaat jo otsikosta että näkemykseni mukaan jihad-jakeet on kiellettävä lain mahdollisesti suomin keinoin ja uskonnollisten vastuutahojen keinoin poistettava valtakaanonin hyväksymästä koraanista sekä julistettava synniksi samaan tapaan kuin ns. saatanalliset säkeet jotka on jo aiemmin poistettu koraanista. Ei oikeuslaitoskaan voi todeta koko koraania rikolliseksi sisällöltään, vaan rikolloseksi mahdollisesti katsomansa osat. Jos toteaa, tekee väärin. Hannu Salaman kirja taidettiin kyllä kieltää kokonaan aikoinaan, vaikka vain jotkut tarkemmin erittelemättömät kohdat kai loukkasivat kekkosta tms. Kaikki uudistetut lja vain laillista tekstiä sisältävät koraanit toki olisivat sallittuja.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #6

Koraani ei todellakaan ole maallinen laki Suomessa Harri, mutta sharia-laki taitaa olla maallinenkin laki joissain maissa. "Vain" maallinen laki ei suurimmalle osalle maailman väestöä ole yleensäkään se ykkösasia noudattaa eettismoraalisesti ja kulttuurisesti - kuten sanottu:

"Uskontojen pyhät kirjat merkitsevät mahdollisesti miljardeille ihmisille edelleen kirjaimellisesti Jumalan sanaa eli tunnetasolla ja kulttuurisesti jopa voimakkaampaa imperatiivia kuin valtiolliset lainsäädännöt. Kategoristen imperatiivien teksteissä ei saisi olla kohtalokkaita ja vaarallisia inhimillisiä virheitä ja vanhentumia. Moni alun perin hyvässä uskossa laadittu ohjeistus on ajan saatossa muuttunut nykyihmisen ja jumalan näkökulmasta pykäläpiruksi maailmanuskontojen pyhissä reliikkikirjoituksissa.

Nykypäivänä jihad-oppia muistuttavia pykäliä minkä tahansa yhteisön, organisaation, järjestön tai uskontokunnan viralliseen ohjelmaan sisältyvissä legitiimisti kirjallisina toimintaohjeina pidettävissä kohdissa voidaan luonnehtia laillisuuden kannalta lähinnä rikokseen yllytämiseksi ja vihapuheeksi ja hengellisessä mielessä 'saatanallisiksi säkeiksi'."

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Minä ehdotin keväällä jo rikostutkintaa uskonkirjoista. Sillä ne eivät ole uskonnonvapaus-, sananvapaus- ja rikoslain sallimissa rajoissa.

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/211432-s...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Kansanedustaja Mikko Kärnä arvelee blogissaan näin:

"Emme kykene poistamaan uskonnollista fundamentalismia maailmasta muutoin kuin sivistystason ja hyvinvoinnin kasvun myötä, mutta tämä on ylisukupolvinen työ. Sitä ennen tarvitaan toimivia lääkkeitä taisteluun terrorismia vastaan."

- Kommentoin näin: Toimivia lääkkeitä terrorismia vastaan ihan varmasti tarvitaan (ja on enemmän kuin käytetään), mutta myös uskonnolista fundamentalismia vastaan olisi käytettävissä muitakin keinoja kuin länsimaiden sivistystason ja hyvinvoinnin kasvu entisestään. Uskontojen pyhät kirjat merkitsevät mahdollisesti miljardeille ihmisille edelleen kirjaimellisesti Jumalan sanaa eli tunnetasolla ja kulttuurisesti jopa voimakkaampaa imperatiivia kuin valtiolliset lainsäädännöt. Kategoristen imperatiivien teksteissä ei saisi olla kohtalokkaita ja vaarallisia inhimillisiä virheitä ja vanhentumia. Moni alun perin hyvässä uskossa laadittu ohjeistus on ajan saatossa muuttunut nykyihmisen ja jumalan näkökulmasta pykäläpiruksi maailmanuskontojen pyhissä reliikkikirjoituksissa. Yksi kokeilemisen arvoinen idea lääkkeeksi uskonnollista fanatismia vastaan lopussa, aluksi sananen liiasta hypestä ja vahvistamattomien tietojen levittämisestä.

1. Viime aikoina yleistyneet ja tutkijoiden mukaan yhä yleistyvät (mm. Leena Malkki) uskonnollismotiiviset terroriteot ovat huolestuttaneet uutisotsikkoina esiin tullessaan kadun kansaa tavattomasti ja viranomaisia jopa kahdellakin tavalla. Mukana on liioiteltuakin hypeä, mikä tekee viranomaisten ykköshuolen ymmärrettäväksi. Ei ole hyvä, että äärimmäisen harvojen tekemät terrori-iskut nostattavat terveen pelon lisäksi myös perusteetonta muukalaiskammoa. Viranomaisten kakkoshuolihan on tiettävästi se sama kuin muillakin.

Ykköshuoleen liittyen on tietty hämmennystä herättävää, että aina näissä tapauksissa liikkuu myös vääriä tai vahvistamattomia ja puoliksi vahvistettujakin mutta myöhemmin kumottuja tietoja varsinaisen disinformaation lisäksi. Joskus näitä uutisoidaan hyvinkin uskottavissa medioissa, kuka nyt mitäkin sellaisena pitää. On ymmärrettävä myös median vastuu mielialojen ja ensireaktioiden kehityksessä.

Münchenin ampumistapauksesta kerrottiin tuoreeltaan pitkin päivää ainakin CNN:llä ja France24:lla silminnäkijätietoa, jossa kosovolainen mainen kertoi 8-vuotiaan poikansa nähneen ampujan lataavan asettaan McDonaldsin wc:ssä ja äiti itse oli kuullut tämän huutaneen "Allahu akbar! aloittaessaan lasten ampumisen". Nainen vannoi tunnistaneensa huudon erityisen hyvin, koska on itsekin muslimi kosovolaisten tapaan. Tämäkin tieto lienee kuitenkin ollut väärä tai todistamaton, koskapa toisena uutispäivänä sitä ei enää ollut julkisuudessa. Sinänsä tapahtuneenkaan ko. huudon merkitys ei vielä linkittäisi ampujaa mihinkään terrorismiin, vaan ainoastaan kuvastaisi jotain siitä, että lopun koittaessa ihmisillä yleensää on useinkin tarve ajatella jotain ikuisuuusasioita henkkoht tai kulttuurinäkökulmasta.

Müncenin ampuja Breivik-profiilikuva Facebookissa kallistaa motiivispekulaatioita hiukkasen siihen suuntaan, että kiinnostus Breivikiä kohtaan olisi jotenkin myötäsuuntaista eikä voimakasta vihaa ja kostonhalua niinkuin tuntuisi jotenkin luontevammalta. Useimmat kai aluksi olettivat että tämä iranilaismamutaustainen musliminuori olisi tehnyt tekonsa kostaakseen Breivikin viiden vuoden takaisen mamuvastaisen joukkomurhan. Molempien uhreissa toki oli sekä mamuja että kantaväestöä, vaikka roskaruoka-mäkkäri kai nykyeurooppalaisessa kuvastossa koetaan enemmän mamunuorten paikaksi kuin paikallisten...
" http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220455-...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Hyvä suomensomali tuttavamme Husu blogailee: "Valheen keinoin se (Islamilainen valtio) pyrkii myös luomaan itsestään kuvan 'todellisen' ja ainoan islamin lipunkantajana – vaikka todellisuudessa se on irvokas ilmestys tavalliselle muslimille. Se on tosiasiallisesti vääryydelle ja vallanhimolle perustuva kuoleman kultti. Tästä huolimatta Isiksen viesti on kuultu myös Suomessa ja se on saanut ihmiset aktivoitumaan ja toimimaan sen sanansaattajina."

Noihin sanoihisi on helppo yhtyä, Husu. Valitettavasti vaan näkemyksesi Islamilaisesta valtiosta ja sen 'vääräuskoisuudesta' kaikuvat kuuroille korville siellä, missä on sen miekkalähetysopin saatanallisille säkeille alttein, jihad-houkutusten ja paratiisikutsun edessä haavoittuvaisin kuulija/lukija/somekunta: helpoimmin syrjäytyvä ja arjesta pakolaisuutta halajava radikalisoitumispotentiaali. Varsinkin, kun ISIL/DAESH ei luo kuvaansa yksin 'valheen keinoin', vaan myös ihan legitiimein viittauksin lakiuskonnon fundamentteihin.

Sinun tai minun tuomitsevat lausunnot eivät hevillä uppoa tajuntaan, joka on synnynnäisesti ja kulttuuritaustan myötä kalibroitu kallistamaan herkkä korvansa pyhiin kirjoituksiin perustuvalle sanomalle. Sellaisiin voivat vedota useimpien suurten uskontojen auktoriteetit ja sananlevittäjät, mutta edes arvovaltaisten muslimineuvostojen fatwat eivät riitä kumoamaan pyhän sodan oppeja niin kauan kuin Koraanissa edelleen on yhtenä keskeisenä osana siellä reliikkinä säilyneet jihad-jakeet.

Sekään ei riitä, että esimerkiksi ranskan pääministeri pohtii moskeijoiden ulkomaisen rahoituksen kieltämistä ja jättämistä yksin pienten uskonyhteisöjen ja kantaväestön ehkä vastentahtoistenkin veronmaksajien harteille: http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/moske...

Nykypäivänä jihad-oppia muistuttavia pykäliä minkä tahansa yhteisön, organisaation, järjestön tai uskontokunnan viralliseen ohjelmaan sisältyvissä legitiimisti kirjallisina toimintaohjeina pidettävissä kohdissa voidaan luonnehtia laillisuuden kannalta lähinnä rikokseen yllytämiseksi ja vihapuheeksi ja hengellisessä mielessä 'saatanallisiksi säkeiksi'.

Käytännössä kirjaimellisesti tulkitun jihad-opin ... http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Laatupäällikkö Mikko Kangasoja Raisiosta blogailee rasismikortilla paiskaamisesta ja moraalista: "Oma tunne on sallittu, mutta toisen ei ... Sivusta on helppo huudella ideologisia teoreettisia viisauksia."

Kommentoin: Esimerkiksi yhteisten järkytysten keskellä on tullut pol.korr. hokemaksi huutaa omia poliittisia vastustajia syytellen, että 'älkää huudelko ja twiittailko, koska pelonlietsonta hyödyttää islamisteja'. Tunnustuksellisen miekkalähetyspelonlietsonnan ideologiapohjasta vaikenemisen hyödyt ovat varmaan nekin ajan oloon rajalliset. Ihmereseptien niukkuuden vallitessa voisi vähin äänin kokeilla vaikka hyvin perusteltua ja maltilla harkittua kansalaisaloitetta, joka kelpaa kopioida globaaliinkin käyttöön - http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset